Forsikring

Kundeinformation - Leasing af person- og varebil (kørsel egne varer)

Formidler
Dansk Erhvervsfinansiering A/S
Bredgade 95
5560 Aarup
CVR 29638411

Forsikringsgiver
Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V
CVR 10529638

Dækningsperiode
Forsikringen dækker alene så længe leasingaftalen er i kraft.

Forsikringen dækker ikke

  • Mekaniske og elektriske dele
  • Vejr og vind (f.eks. frostsprængning og rust)
  • Slitage
  • Naturkatastrofer o.lign.
  • Forsætlige skader
  • Udlejning
  • Spirituskørsel
  • Fører uden kørekort
  • Motorløb
  • Køretøjet må ikke benyttes til privat taxikørsel eller kurerkørsel – eller hvad der kan sidestilles hermed

 

GPS-krav (godkendt genfindingssystem) på biler
Personbiler – ved en nyværdi på 1 million kr. og derover
Varebiler – ved en nyværdi på 750.000 kr. og derover
Biler på forholdsmæssig registreringsafgift – ved en toldværdi på 350.000 kr. eller derover

Præmieberegning/forsikringssum
Nyværdi (på biler med fuld registreringsafgift)
Leasingselskabets anskaffelsespris (på biler med forholdsmæssig registreringsafgift)

Skadebehandling
Forsikringsgiver varetager skadebehandlingen og fortolkning af forsikringsvilkår. Forsikringsgiver har den endelige beslutningskompetence i de enkelte erstatningsspørgsmål.

Kontanterstatning
Kontanterstatning for kaskoskader sker direkte til Dansk Erhvervsfinansiering A/S (forudsat, at Dansk Erhvervsfinansiering A/S er registreret som ejer ved SKAT).
Eventuelle krav fra Leasingtager og forholdet mellem denne og Dansk Erhvervsfinansiering A/S vedr. beskaffenheden af den leasede genstand, mangelskrav, krav eller stridigheder vedr. selve leasingaftalen m.v. er forsikringsgiver uvedkommende.

Ovennævnte oplysninger er generelle oplysninger. De nærmere regler for dækning og undtagelser fremgår af forsikringbetingelserne, der udleveres i forbindelse med accept af forsikringen. forsikringsbetingelserne går forud for øvrige angivne oplysninger. 

Forsikringens løbetid og opsigelse
Forsikringen er en et-årig forsikring, der automatisk fornyes for et år ad gangen, medmindre den opsiges senest en måned før hovedforfald.

Ophør
Forsikringsaftalen ophører automatisk ved leasingaftalens ophør eller udløb.

Fortrydelsesret (privatpersoner)
Der er 14 dages fortrydelsesret regnet fra den dag, hvor forsikringsaftale og forsikringsbetingelser er modtaget.

Forsikringsformidling

Accessorisk forsikringsformidler
Formidleren virker som accessorisk forsikringsformidler for forsikringsselskabet Codan Forsikring A/S – og er registret ved finanstilsynet.
Registreringen kan findes på www.finanstilsynet.dk

Provision eller lignende
Formidleren opkræver provision eller andet vederlag for formidlingen af den¬ne forsikring og oplyser på fore¬spørg¬sel størrelsen heraf.

Kontaktinformation – ved skade eller spørgsmål til forsikringen

Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V
Tlf. 3355 4427

Klagemuligheder
Codan Forsikring A/S
klageansvarlig@codan.dk

Særligt for privatpersoner
Forsikringsoplysningen
Amaliegade 10
1256 København V
Tlf. 3343 5500
fo@forsikringenshus.dk
www.forsikringsoplysningen.dk

Ankenævnet for forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 3315 8900 (kl. 10-13)

Forsikringer i Codan Forsikring A/S fortsætter i Danmark med nyt CVR-nummer
Codan har søgt om Finanstilsynets tilladelse til at overføre deres forsikringer i Danmark til et nyt, dansk forsikringsselskab, som overtager navnet Codan Forsikring A/S. Overførelsen afventer lige nu Finanstilsynets tilladelse. Når Codan får Finanstilsynets tilladelse, bliver alle forsikringer automatisk overført til det nye selskab, og det nuværende Codan Forsikring A/S ophører. Det betyder samtidigt, at I efter overførelsen vil være direkte forsikret i det nye Codan med CVR-nummer 4196 3948.